Nur és un projecte que va néixer al si d’una empresa familiar amb 35 anys d’experiència en el món de les compreses. La voluntat de innovació i de conscienciació envers el  medi ambient és el què ha permès la creació d’aquest producte.

Aquesta recerca no ha estat només externa, sinó que s’ha basat en un procés, sovint menys visible però no per això poc important, de coneixement intern.

El nou repte ha estat  crear una compresa totalment natural i que respecti el medi ambient. Que empri matèries primeres plenament funcionals, però respectuoses amb la pròpia salut.  Després de moltes proves amb el grup d’I+D en col·laboració amb els nostres laboratoris, hem pogut llançar aquest nou producte. Una de las coses que ens preocupava més és la transparència, o sigui, que totes les usuàries poguessin saber exactament tots els ingredients que componen  el producte que consumeixen.

Estem molt satisfetes de poder assegurar que tots els materials que utilitzem són ecològics i compostables.

Filosofia d'empresa

NUR és un projecte fet entre dones i per dones.

En aquest projecte posem en comú els nostres camins personals, les diferents experiències i maneres de veure el món, múltiples forces creatives, nodridores i cooperatives que són, en la seva diversitat, genuïnament femenines. Nur sorgeix de reconèixer qui som, què volem fer, per què i per qui treballem.

NUR és un concepte transformador.

La nostra empresa “mare”, Mapelsa, elabora  productes de higiene femenina des del 1982. La seva experiència ens proporciona un recolzament inestimable, i la seva plasticitat ha resultat clau en el desenvolupament del projecte, ha permès revisar completament l’entorn empresarial des d’una nova perspectiva. Nur suposa un gran repte productiu i comercial que abordem mitjançant el canvi de l’ordre tradicional de prioritats. Sense negligir les consideracions de mercat o d’assoliment de benefici, aquestes cedeixen davant els senyals d’identitat que reuneix el nostre treball.

L’energia de la dona és nodridora i global, té cura tots els aspectes, des de la relació íntima amb un mateix a l’ambient laboral, les decisions es prenen en base a uns valors que van molt més enllà d’allò purament comercial, parteixen del respecte profund cap a la naturalesa, tant la nostra com la de la Terra, aconseguint una connexió sens dubte necessària i diferent, imprescindible per al nou projecte.

“Connectar amb el nostre cicle és connectar amb el poder natural de la dona”

El producte pretén, a més a més, oferir una nova perspectiva de la regla, entendre-la com un procés natural, en el qual es brinda un espai a la dona per aprofundir en el propi ésser; abandonar la visió social de la regla com quelcom brut o que s’ha d’amagar y entendre-la com el què és realment, una part del cicle que ens connecta amb la Terra i que ens ofereix una visió  més global i intuïtiva, una serenitat que hem d’aprendre a promoure. La observació del propi ésser i de la naturalesa de la dona és el millor camí per arribar a entendre’ns, la nostra intenció és recuperar la saviesa interna que ens permet actuar d’acord amb el què sentim i necessitem, és a dir, respectar-nos i recuperar el poder del cicle.